List of active policies

Name Type User consent
Süti kezelési szabályzat Other policy All users
Klippe adatkezelési tájékoztató Privacy policy All users

Full policy

Süti kezelési szabályzat

A sütik számokból és betűkből álló, személyes információkat nem tartalmazó információcsomag, amit a honlapjaink (többek között, de nem kizárólag: klippe.hu, skillheaven.hu, keszsgefejlesztes.klippe.hu, moodle.klippe.hu, vagy bármely, az klippe.hu domain és aldomain-jei alá eső weboldal) az Ön böngészőjének küldenek, hogy elmentsenek beállítási információkat, egyszerűsítsék a honlapok használatát és közreműködjenek abban, hogy statisztikai jellegű információt gyűjtsünk az oldalakat látogatókról. A sütik nem alkalmasak az egyéni felhasználók azonosítására, nem tartalmaznak személyes adatokat. A sütik a honlap bezárását követően vagy törlésre kerülnek, vagy hosszabb időre tárolja őket a felhasználó böngészője. A sütik gyakran egyéni azonosítót is tartalmaznak.

A sütik letilthatók, a korábbi látogatásaival kapcsolatos fájlok törölhetők. Ez az egyes böngészőkben különböző módon hajthatók végre. Erről itt olvashat bővebben: ChromeFirefoxInternet Explorer és Edge esetében.

Az klippe.hu oldalon látogatáselemző szoftvert futtatunk, ez a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics, amely automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogatók személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználók számítógépén. Erről értesítjük a felhasználót és ehhez a felhasználók jóváhagyását kérjük az oldal első meglátogatása alkalmával. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a látogatások alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról itt olvashat bővebben. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 14 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan sütiket is alkalmaz, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg Önnek, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

Oldalaink továbbá harmadik fél hirdetők (Google, Facebook, LinkedIn) szolgáltatásait vehetik igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők sütiket használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információk lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím.

A moodle.klippe.hu oldalunkon átmeneti (session) sütiket használunk, amelyek az Ön böngészésének a végéig, a böngésző bezárásáig kerülnek tárolásra. Ezek a sütik elengedhetetlenek az oldal egyes funkcióinak vagy az alkalmazások megfelelő működéséhez.

Az oldalaink által alkalmazott sütikről az adott oldalon megjelenő tájékoztatókban ismerhet meg részletes információkat.

Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése, kérése felmerül a jelen szabályzattal kapcsolatosan vagy egyéb tájékoztatást kér a weboldalon gyűjtött adatokkal kapcsolatosan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  Amennyiben az információk helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, úgy ugyancsak alábbi elérhetőségeinken tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

Adatkezelő neve: Klippe Learning Oktató és Szolgáltató Kft.

Adatkezelő képviselője: Dr. Balkányi Péter Tamás, ügyvezető

Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: hello@klippe.hu

Székhelye: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.

Postai címe: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.

Cégjegyzékszáma: 01-09-164126

Adatvédelmi tisztségviselő: Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: hello@klippe.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.


Amennyiben bármilyen kérdése, kérése felmerül a jelen szabályzattal kapcsolatosan vagy egyéb tájékoztatást kér a weboldalon gyűjtött adatokkal kapcsolatosan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  Amennyiben az információk helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, úgy ugyancsak alábbi elérhetőségeinken tudja felvenni velünk a kapcsolatot.


Summary

Röviden
Adatkezelő adatai: Klippe Learning Kft. (1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.), klippe.hu, hello@klippe.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti elérhetőségeinkre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: jelen Tájékoztató 3. pontban részletezett vállalkozások végeznek adatfeldolgozást.
Külföldi adattovábbítás: személyes adatok az Európai Unió területén belül kerülnek továbbításra.


Full policy

Preambulum

Az Klippe Learning Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”; székhely: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban:  GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Klippe Learning Kft. tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a GDPR tanulmányozását. A Tájékoztatóból a jogszabály teljeskörű megismerése nem lehetséges.

Fogalmak

 • Információ – Az információ értelmezett adat. Az adat tények, fogalmak olyan megjelenési formája, amely alkalmas emberi vagy informatikai eszközökkel történő értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra, jelen esetben értelmezhető műszaki adatokat, azonosítókat vagy helyet meghatározó adatként, illetve személyes adatként.
 • Érintett – a személyes adatkezelés során azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
 • Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Profilalkotás – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatla hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, naih.hu

1. Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Klippe Learning Oktató és Szolgáltató Kft.

Adatkezelő képviselője: Dr. Balkányi Péter Tamás

Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: hello@klippe.hu

Székhelye: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.

Postai címe: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.

Cégjegyzékszáma: 01-09-164126

Adatvédelmi tisztségviselő: Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: hello@klippe.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1123 Budapest, Győri út 20. 3. em. 7.

2. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben:

 • számlázás: a megrendelésről történő számlakiállítás,
 • teljesítési igazolás a megrendelésekkel összefüggésben a teljesítések igazolása,
 • felnőttképzéssel kapcsolatos megrendelések szolgáltatásteljesítése,

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 • érintett, mint ügyfél beazonosítása, kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, szerződéskötés,
 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos Érintettek adatainak szolgáltatásteljesítés és kommunikáció céljából történő nyilvántartása,
 • szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése,

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

 • Kapcsolatfelvételi űrlapok: az klippe.hu (és aloldalai, például keszsegfejlesztes.klippe.hu, vagy bármely, az klippe.hu domain és aldomain-jei alá eső weboldal), valamint az skillheaven.hu oldalakon található űrlapok célja, hogy online kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítson. Az űrlapokon nevet, számlázási címet, email címet és telefonszámot kérünk megadni.
 • Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül: amennyiben telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot, úgy megismerjük telefonszámát, nevét.
 • Önéletrajz beküldés: amennyiben álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy ettől függetlenül érdeklődve juttatja el hozzánk önéletrajzát, úgy az ott megadott személyes adatokat kezeljük.
 • Érintett részéről a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos érdeklődés, információkérés esetén kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.
 • Sütik (cookie) kezelésről részletesen a Süti kezelési szabályzatunkban olvashat, amely az alábbi címen érhető el: klippe.hu/suti-kezelesi-szabalyzat

Az önkéntes hozzájárulás alapján történő adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, ezen célokhoz a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kapcsolatfelvétel és potenciális szolgáltatásteljesítés elmaradása.

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

A fentieknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a megjelölt megőrzési ideig.

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

 • számlázás és teljesítésigazolás: számlázási név, számlázási cím, adóazonosító jel – Megőrzési idő: törvény szerinti 5 év (Ptk. 6:22),
 • Felnőttképzés esetén résztvevők neme, lakcím irányítószáma, születési évszáma, munkajogi státusza, legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, vizsgaeredménye – Megőrzési idő: törvény szerinti 5 év (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 10/A§).

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

 • Érintett, mint ügyfél beazonosítása, kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, szerződéskötés: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, beosztása – Megőrzési idő: a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás szerinti 5 év (Ptk. 6:22§),
 • a szerződés teljesítésével kapcsolatos Érintettek adatainak szolgáltatásteljesítés és kommunikáció céljából történő nyilvántartása: résztvevők, kapcsolattartó(k) neve, email címe, telefonszáma, beosztása; képviselő neve – Megőrzési idő: a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás szerinti 5 év (Ptk. 6:22§),
 • szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése: résztvevők, kapcsolattartó(k) neve, email címe, telefonszáma, beosztása; képviselő neve – Megőrzési idő: a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás szerinti 5 év (Ptk. 6:22§).

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

 • Kapcsolatfelvételi űrlapok: név, számlázási cím, email cím és telefonszám – Megőrzési idő: kapcsolatfelvétel tárgyévét követő 2. év vége.
 • Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül: telefonszám, név – Megőrzési idő: kapcsolatfelvétel tárgyévét követő 2. év vége.
 • Önéletrajz beküldés: név, cím, email cím, születési hely, születési idő, iskolai végzettség, korábbi munkákkal kapcsolatos adatok, minden egyéb az önéletrajzokban önkéntesen feltüntetett személyes adat – Megőrzési idő: kapcsolatfelvétel tárgyévét követő 2. év vége.
 • Érintett részéről a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos érdeklődés, információkérés esetén kapcsolatfelvétel, tájékoztatás: név, telefonszám, email cím – Megőrzési idő: kapcsolatfelvétel tárgyévét követő 2. év vége.
 • Sütik (cookie): a klippe.hu és aloldalai (moodle.klippe.hu, keszsegfejlesztes.klippe.hu), valamint az skillheaven.hu által használt sütik. Az adatok kezelésről részletesen a Süti kezelési szabályzatunkban olvashat, amely az alábbi címen érhető el: klippe.hu/suti-kezelesi-szabalyzat/
 • A leiratkozás módjáról jelen Tájékoztató 5. pontjában olvashat.

3. Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása

Adatkezelő személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

Adatkezelő:

 • Időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.
 • Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • Az adott cél szempontjából észszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez általánosan alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre. További, eseti adatfeldolgozókról belső szabályzatunk rendelkezik, amellyel kapcsolatosan kérje tájékoztatásunkat a fenti elérhetőségeink valamelyikén.

Adatfeldolgozó Cg. szám Tevékenység
Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. 01-09-303201 online számlázás
Magyar Posta Zrt. 01-10-042463 postai levelezés, csomagküldés
 Twilio Inc. – Sendgrid
 26-2574840 levél küldés a kapcsolati űrlapon keresztül
Facebook Ireland Limited   IE9692928F     marketing tevékenység
Google Ireland Limited   IE6388047V     adatgyűjtés adatszolgáltatáshoz, adminisztráció

 

4. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Módosítás, helyesbítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Hordozhatóság

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

5. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

Törlés

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását az Adatkezelő által biztosított elérhetőségi lehetőségen keresztül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, isíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Különleges adatok

Személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatal

Vállalkozásunk nem végez automatizált döntéshozatalhoz adatgyűjtési tevékenységet.

Különleges adatok kezelése

A Klippe Learning Kft. különleges adatokat nem kezel.

Profil alkotás

A Klippe Learning Kft. automatizált profil alkotást nem végez.

7. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Tájékoztató változásai

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.